131. Palindrome Partitioning 分割回文串


作者: 负雪明烛 id: fuxuemingzhu 个人博客: http://fuxuemingzhu.cn/


@TOC

题目地址:https://leetcode.com/problems/palindrome-partitioning/description/

题目描述

Given a string s, partition s such that every substring of the partition is a palindrome.

Return all possible palindrome partitioning of s.

Example:

Input: "aab"
Output:
[
 ["aa","b"],
 ["a","a","b"]
]

题目大意

找出一个字符串可以构成的所有可能回文子字符串。

解题方法

回溯法

看到所有可能的结果的时候,一般想到回溯。

这个题和之前的回溯有个差别,那就是继续开始回溯的条件是目前的结果已经是回文串。然后从后面的字符开始继续回溯。感觉回溯都是套路,80%的代码可以通用的,最好背下来。

特别注意切片的位置,以及path + [s[:i]]产生了新的list中,所以append时候才有效。

class Solution(object):
  def partition(self, s):
    """
    :type s: str
    :rtype: List[List[str]]
    """
    self.isPalindrome = lambda s : s == s[::-1]
    res = []
    self.helper(s, res, [])
    return res
    
  def helper(self, s, res, path):
    if not s:
      res.append(path)
      return
    for i in range(1, len(s) + 1): #注意起始和结束位置
      if self.isPalindrome(s[:i]):
        self.helper(s[i:], res, path + [s[:i]])

和上面思想相同的经典C++回溯法写法如下:

class Solution {
public:
  vector<vector<string>> partition(string s) {
    vector<vector<string>> res;
    helper(s, res, {});
    return res;
  }
  void helper(string s, vector<vector<string>>& res, vector<string> path) {
    if (s.size() == 0) {
      res.push_back(path);
      return;
    }
    for (int i = 1; i <= s.size(); i++) {
      string pre = s.substr(0, i);
      if (isPalindrome(pre)) {
        path.push_back(pre);
        helper(s.substr(i), res, path);
        path.pop_back();
      }
    }
  }
  bool isPalindrome(string s) {
    if (s.size() == 0) return true;
    int start = 0, end = s.size() - 1;
    while (start <= end) {
      if (s[start] != s[end])
        return false;
      start ++;
      end --;
    }
    return true;
  }
};

如果不使用新的函数,只是用题目给的函数也能通过,唯一需要注意的是,当字符串长度是0的时候返回的是空,那么我们没办法在for循环里面进行遍历,所以新增上一个空字符串,最后再去掉。

class Solution {
public:
  vector<vector<string>> partition(string s) {
    vector<vector<string>> res;
    if (s.size() == 0) return res;
    for (int i = 1; i <= s.size(); i++) {
      string pre = s.substr(0, i);
      if (isPalindrome(pre)) {
        vector<vector<string>> next = partition(s.substr(i));
        if (next.size() == 0)
          next.push_back({""});
        for (vector<string> vs : next) {
          vector<string> path;
          path.push_back(pre);
          for (string s : vs) {
            if (s == "")
              continue;
            path.push_back(s);
          }
          res.push_back(path);
        }
      }
    }
    return res;
  }
  bool isPalindrome(string s) {
    if (s.size() == 0) return true;
    int start = 0, end = s.size() - 1;
    while (start <= end) {
      if (s[start] != s[end])
        return false;
      start ++;
      end --;
    }
    return true;
  }
};

日期

2018 年 3 月 15 日 ——雾霾消散,春光明媚 2018 年 12 月 21 日 —— 一周就要过去了